การประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยมี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลัก 

ใส่ความเห็น