สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(Sisaket Rajabhat University Business Incubator)

สแกน QR Code (เพื่อติดต่อทาง Line@ / Facebook Page)

ที่ตั้ง : สำนักงาน SSKRU UBI

ที่ตั้งชั้น ๑ อาคารศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ห้องสำนักงาน UBI ชั้น ๑ อาคารศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ห้องบ่มเพาะชั้น ๑ อาคารศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                           

ห้องจัดแสดงสินค้าชั้น ๑ อาคารศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๐๙๖๐๐๖

โทรสาร  ๐๔๕-๖๔๓-๖๐๗