กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย   

          ๑) Student Entrepreneur Club

          ๒) วิสาหกิจในท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ของใช้ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารและยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารและยา ผลิตภัณฑ์อาหาร