วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

          ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ที่มีศักยภาพนำมา    ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

          ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการ ใหม่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิต การตลาด และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้มีศักยภาพ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

          ๓) สามารถสนับสนุนให้เกิดบริษัทใหม่(Start-up Company) จากผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง

          ๔) เป็นหน่วยกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวก และความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่