วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (SSKRU UBI) เป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านธุรกิจ โดยการพัฒนางานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค

พันธกิจ

          ๑) ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

          ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินกิจการแก่นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรภายในและภายนอก

          ๓) สร้างงานวิจัยและพัฒนาและให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์วิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

          ๔) สร้างเครือข่ายธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน

          ๕) แสวงหาแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยฯ

           ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ารับการบ่มเพาะ