ความเป็นมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

         ความเป็นมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงของหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นหน่วยงานเพื่อการบ่มเพาะให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ที่เรียกว่า Start–up Companies และผู้ประกอบการใหม่ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโต โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านวิชาการที่ได้จากมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถพัฒนาเป็นบริษัทเต็มรูปแบบที่เรียกว่า Spin – Off Companies ในอนาคต

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จึงเป็นศูนย์ฯที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทำธุรกิจหรือ ต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่มีความตั้งใจในการดำเนินการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะที่เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดช่วงเวลาของการบ่มเพาะของโครงการ การดำเนินงานจึงอยู่บนฐานของความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นธุรกิจแบบลองผิดลองถูกอีกต่อไป