ข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๑. ผู้เข้ารับการบ่มเพาะสามารถใช้พื้นที่สำนักงานได้เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๒. การเข้ามาใช้บริการของพื้นที่สานักงาน ควรแต่งกายสุภาพ และเรียบร้อย

๓. ห้ามดื่มสุรา และเล่นการพนันทุกประเภท

๔. ห้ามทะเลาะวิวาท หรือกระทำการยั่วยุอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

๕. ห้ามนำบุคคลภายนอกมาใช้พื้นที่สานักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีการแจ้งให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจรับทราบ

๖. ห้ามนำทีมงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะเข้ามาใช้บริการพื้นที่เกินกว่า 2 คนเมื่ออยู่ใน

ระดับ Pre-incubation และเกินกว่า 5 คนต่อครั้งเมื่ออยู่ในระดับ Incubation

๗. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำกิจกรรมที่เป็นการรบกวนต่อบุคคลอื่น

๘. หากผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ทาให้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของอื่นๆ ใน

พื้นที่สานักงานได้รับความเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง

๙. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเก็บไว้ในพื้นที่สานักงาน เพราะ

หากเกิดการสูญหาย หรือชำรุด ทางหน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

๑๐. ห้ามนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ใด ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ออกไปใช้งานภายนอก ก่อนได้รับอนุญาต

๑๑. ผู้ที่ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฯ