การหมดสมาชิกภาพ

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะสิ้นสมาชิกภาพ ในการเป็นผู้เข้าร่วมบ่มเพาะของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจได้จาก กรณีดังต่อไปนี้

          ๑๑.๑ ปฏิบัติได้ตามกระบวนการบ่มเพาะและอยู่ครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเห็นว่าสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว อย่างไรก็ดี หากมีบริษัทต้องการเข้ารับการบ่มเพาะต่อเนื่องทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจะพิจารณาจากเหตุผลที่สมควรเป็นรายกรณี

          ๑๑.๒ สมัครใจออกจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเนื่องจากสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว หรือไม่ต้องการรับบริการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอีกต่อไป

          ๑๑.๓ ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการเข้ารับบริการ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการบ่มเพาะของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้

          ๑๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ กฎ และระเบียบ ที่ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจกำหนดไว้

          ๑๑.๕ ขาดการติดต่อกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเกินกว่า ๓ เดือน โดยไม่แจ้งสาเหตุ

 

หมายเหตุ : หากผู้เข้ารับการบ่มเพาะหมดสิทธิ์ในการเป็นผู้เข้ารับการบ่มศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจะแจ้งให้ ผู้เข้ารับการบ่มเพาะรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร