บทบาทและหน้าที่ของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

         เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล และพัฒนากระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจึงมีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑๐.๑ ผู้รับการบ่มเพาะจะต้องรายงานข้อมูลผลการดำเนินธุรกิจ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประกอบการประเมินและปรับแก้แผนการบ่มเพาะให้เหมาะสม

          ๑๐.๒ ในกรณีที่ผู้รับการบ่มเพาะขอรับบริการ หรือขอบริการสนับสนุนในกิจกรรมใดๆ จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะต้องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนทำการส่งเอกสารทางการเงิน (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จตามในระยะเวลาที่กำหนด

          ๑๐.๓ ผู้รับการบ่มเพาะควรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนให้ความคิดเห็น เพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆ

          ๑๐.๔ ผู้รับการบ่มเพาะจะต้องยึดถือ เป็นปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   ศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

          ๑๐.๕ ผู้รับการบ่มเพาะจะต้องดำเนินการ จดทะเบียนนิติบุคคล ในรูปแบบที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม