การประเมินและการติดตามการดำเนินงานผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

          เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะติดตามการดำเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็นระยะทุก ๆ ๓ เดือน ซึ่งในการติดตามประเมินผลจะเปรียบเทียบจากแผนธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้ และผู้ประกอบการจะต้องทำรายงานความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยมีตัวชี้วัดผลประกอบการในด้านต่างๆ เช่น ยอดขาย จำนวนงาน จำนวนพนักงานและจำนวนเครือข่าย เป็นต้น เพื่อในกรณีที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจใดๆ จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้