สิทธิประโยชน์ของผู้บ่มเพาะธุรกิจ

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับสิทธิประโยชน์ในระหว่างการบ่มเพาะธุรกิจดังต่อไปนี้

          ๑. สิทธิในการใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงาน และสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ

เช่น พื้นที่ สำนักงาน โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องพิมพ์ ห้องประชุม และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัย

          ๒. การช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้บริการ ตลอดจนดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย., มอก.    เป็นต้น

          ๓. การสนับสนุนและการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น การจัดงานเปิดตัวสินค้า การแสดงสินค้า   ในงานต่างๆ ระบบการตลาดผ่านเครือข่าย Internet การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และการหาเครือข่ายธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างอำนาจ การต่อรองและเพิ่มฐานลูกค้า

          ๔. การสนับสนุนด้าน พัฒนาบุคคลากร เช่น การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของบริษัทการพัฒนาด้านบัญชี ภาษี แผนธุรกิจ การจัดการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

          ๕. โปรแกรมการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา เฉพาะราย เช่น การให้บริการด้านการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ การมีระบบพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจ

          ๖. การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการ และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาการขยายผลเชิงพาณิชย์และการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

          ๗. การหาแหล่งทุน ในกรณีที่ต้องการหาทุนในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การช่วยหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เข้าร่วมทำธุรกิจร่วมกัน การช่วยผู้เข้ารับการบ่มเพาะเข้าถึงแหล่งเงินทุน

          ๘. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะร้องขอ