ระดับพัฒนาการของผู้รับการบ่มเพาะธุรกิจ

           ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ จะถูกประเมินว่าอยู่ในสถานะต่าง ๆ ตามระดับพัฒนาการของธุรกิจ

โดยระดับพัฒนาการของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้ดังนี้

ระดับสถานะของผู้รับการบ่มเพาะ

ความหมาย

๑. Pre-Incubatee : เตรียมการบ่มเพาะ ( ๑-๔ เดือน) ผู้รับการบ่มเพาะที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะและผ่านการคัดเลือก

กลั่นกรองในรอบแรก เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ โดยอยู่ในขั้นตอน

การพัฒนาแผนธุรกิจ และเมื่อแผนธุรกิจผ่านการประเมินของ

คณะกรรมการประเมิน จึงจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

อย่างเต็มรูปแบบ

๒. Incubatee : ผู้เข้าร่วมการบ่ม

เพาะ (๑-๓ ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ)

ผู้รับการบ่มเพาะที่ผ่านการคัดเลือกจาก Pre-Incubatee โดยมีแผน

ธุรกิจที่ดีซึ่งผู้ประกอบการระดับ Incubatee ต้องดาเนินการพัฒนา

ธุรกิจ โดยมีผู้ประสานงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ช่วยตลอด

ระยะเวลาการบ่มเพาะ และสามารถขอรับบริการด้านการบ่มเพาะใน

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

๓. Startup Company :ผู้รับการ

บ่มเพาะ (๑-๓ ปี ขึ้นอยู่กับประเภท

ของธุรกิจ)

ผู้รับการบ่มเพาะที่ยกระดับจาก Incubatee โดยมีคุณสมบัติ คือ

๑.เป็นธุรกิจที่เกิดจากการบ่มเพาะของหน่วย และเกิดธุรกรรม(รายได้)

จากธุรกิจ- ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นั้น

๒.รายได้จากธุรกิจที่ต้องมีความต่อเนื่องและ/หรือเป็นระบบอย่าง

ชัดเจน

๓.การดำเนินธุรกิจอาจจดทะเบียนนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องแสดง

บัญชีรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจและข้อมูลการจ้างงานได้

๔. Spin Off Company :ผู้รับการ

บ่มเพาะเข็มแข็ง (๑-๓ ปี ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของธุรกิจ)

ผู้รับการบ่มเพาะที่ยกระดับจาก Start up Company เป็นบริษัทที่มี

ความเข้มแข็งในการประกอบการธุรกิจและเทคโนโลยี-นวัตกรรมของ

ตนเอง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องรับการสนับสนุน

จากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

๒.จดทะเบียนธุรกิจแบบนิติบุคคล

๓.มีปริมาณและการเพิ่มจานวนของรายได้อย่างชัดเจน (แยกตาม

ประเภทของธุรกิจ)

๔.มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องหรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น