กระบวนการการบ่มเพาะ

           กระบวนการบ่มเพาะ คือ กระบวนการพัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ในการจัดตั้งธุรกิจให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เร็วขึ้นกว่าการที่จะต้องเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง โดยกระบวนการบ่มเพาะ จะพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการทำงาน และการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ดี สนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย และการวางแผนการตลาด ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบการใหม่มีโอกาสประสบความสาเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น

กระบวนการบ่มเพาะ มี ๓ ระดับ ได้แก่

                   ๑. Pre Incubation การเตรียมการเข้าสู่การบ่มเพาะ สาหรับผู้ที่มีแนวคิดจะเป็นผู้ประกอบการ คือ จะเริ่มจากการให้ความรู้ในเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในด้านการตลาด การจัดระบบบัญชี การบริหารบุคคล กฎหมาย จนกระทั้งจัดทาแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง

                   ๒. Incubation ส่วนการบ่มเพาะ สาหรับผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจอยู่แล้ว คือ ประสานความช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจเกิดนั้นขึ้นจริง หรือมีความต้องการปรับปรุงการบริหารองค์กร เพิ่มช่องทางทางการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีผลประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

                   ๓. Post Incubation ส่วนของหลังการบ่มเพาะ สาหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจเริ่มมั่นคงแล้ว และมีความต้องการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเร่งการเติมโตของกิจการ และมีการดูแลในลักษณะเครือข่ายของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำ หรือให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ ๑ ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการบริการและดำเนินการการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

รูปที่ ๒ ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ