การบ่มเพาะธุรกิจ

         การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) คือ กระบวนการพัฒนาธุรกิจแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราความล้มเหลวของการจัดตั้งธุรกิจในระยะแรก เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคง และคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างมีทิศทาง ในการดำเนินงานบ่มเพาะธุรกิจนั้นผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการให้บริการในเรื่องของ บริการที่ปรึกษาแนะนำ ในลักษณะพี่เลี้ยงดูแลผู้เข้ารับการบ่มเพาะ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลอง และปรับปรุงการทำธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาสินค้าของตัวเอง จนเกิดความมั่นใจ และสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง หลังจากจบการบ่มเพาะไปแล้ว