เครือข่ายความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจกับภาคเอกชน

        มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะต่างๆ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในจังหวัด        ศรีสะเกษและต่างจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ประสานงาน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น โดยร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อไป