ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจ

          มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมอุสาหกรรมภาคที่ ๗ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation หรือ NEC) โดยการให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน ทายาทธุรกิจ พนักงานลูกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าวมากกว่า ๑๐๐ คน ถือเป็นการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ เกิดผู้ประกอบรายใหม่ในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยฯ จึงมีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำในเชิงธุรกิจที่ครบวงจร อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใหม่ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นต้น ซึ่งให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี