โครงสร้างบริหาร

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย
ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

อาจารย์ทิฆัมพร เพทราเวช
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นายณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นายณรงค์ฤทธิ์ หาญมานพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป