การบริการหลักในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

๑.ระบบบริการกลาง

ห้องประชุม  ใช้ห้องประชุมร่วมกับอาคารศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมีห้องประชุม จำนวน ๘ ห้อง สามารถใช้ในการให้บริการฝึกอบรมตามจำนวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะและหรือรับบริการฝึกอบรม ดังนี้

-ห้องประชุมขนาด         ๒๕  คน          จำนวน  ๒ ห้อง

                             -ห้องประชุมขนาด         ๖o  คน          จำนวน ๓ ห้อง

                             -ห้องประชุมขนาด        ๑๕o คน                     จำนวน ๒ ห้อง

                             -ห้องประชุมขนาด        ๓๐๐ คน          จำนวน ๑ ห้อง

งานเลขานุการมีพื้นที่เฉพาะสำหรับส่วนงานเลขานุการโดยใช้สถานที่ร่วมกับสำนักงาน UBI

เครื่องคอมพิวเตอร์มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการในส่วนของงานสำนักงานจำนวน ๒เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องปริ๊นจำนวน ๑ เครื่อง

๒  ควรเข้าถึงการส่งความรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือกลาง เป็นต้น

                    –   ห้องสมุด     

ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระเบียบรองรับการเข้าถึงและการใช้งานในของผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

 

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจำนวน ๘ ห้อง จำนวน ๓๖๐ เครื่องและห้องสืบค้นข้อมูล ๑ ห้อง จำวน ๑๕๐ เครื่อง โดยมีระเบียบรองรับการเข้าถึงและการใช้งานในของผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย