โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 13 -15 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 ณ โรงแรมเดอะ ริช อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

 ช้เครื่องมือ Lean Innovation Design, Business Model Canvas (BMC) ในการวิเคราะห์ธุรกิจ และการนำเสนอธุรกิจ (Pitching)

ใส่ความเห็น