การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.ภาดล อามาตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560 ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อติดต่อประสานงานการดำเนินโครงการทักษะอาชีพ โครงการ OTOP และโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปี พ.ศ.2560

ใส่ความเห็น