โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 13 -15 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 ณ โรงแรมเดอะ ริช อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

 ช้เครื่องมือ Lean Innovation Design, Business Model Canvas (BMC) ในการวิเคราะห์ธุรกิจ และการนำเสนอธุรกิจ (Pitching)

การประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยมี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลัก