การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา(ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดยอาจารย์ทิฆัมพร เพทราเวช ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยนายณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นายณรงค์ฤทธิ์ หาญมานพ เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา(ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องรัตนเพียร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา