การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.ภาดล อามาตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560 ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อติดต่อประสานงานการดำเนินโครงการทักษะอาชีพ โครงการ OTOP และโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปี พ.ศ.2560

โครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ชูวิทย์ นาเพีย ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการอบรมครั้งนี้

การปะชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการ ปี 60

การปะชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการ ปี 60 เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 นำทีมโดย ดร.ภาดล อามาตย์ ่ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ