โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 13 -15 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 ณ โรงแรมเดอะ ริช อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

 ช้เครื่องมือ Lean Innovation Design, Business Model Canvas (BMC) ในการวิเคราะห์ธุรกิจ และการนำเสนอธุรกิจ (Pitching)

การประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยมี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลัก 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา(ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดยอาจารย์ทิฆัมพร เพทราเวช ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยนายณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นายณรงค์ฤทธิ์ หาญมานพ เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา(ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องรัตนเพียร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดรับสมัคร สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มรภ.ศก. เปิดรับสมัคแล้ววันนี้ เน้นประสบการณ์ ครบทุกรสชาติ ต้อง …… Yes Club………….

เชิญทุกท่านร่วมงานวันบริหาร 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมฑีปังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 เชิญทุกท่านร่วมงานวันบริหาร 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมฑีปังกร มรภ.ศรีสะเกษ ภายในงานพบกับ กิจกรรมมากมายลุ้นรับรถ มอเตอร์ไชต์สปาค และที่พักฟรีที่รีสอร์ต บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมสินค้าราคาพิเศษมากมายภายในงาน

การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.ภาดล อามาตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560 ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อติดต่อประสานงานการดำเนินโครงการทักษะอาชีพ โครงการ OTOP และโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปี พ.ศ.2560

โครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ชูวิทย์ นาเพีย ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการอบรมครั้งนี้

การปะชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการ ปี 60

การปะชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการ ปี 60 เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 นำทีมโดย ดร.ภาดล อามาตย์ ่ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ศรีสะเกษ